Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató


Az adatvédelmi tájékoztató az alábbi linkről is letölthető:
Adatvédelmi tájékoztató


Érvényes: 2019.11.15

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a Zákány Szerszámház Kft. (továbbiakban: „Adatkezelő”) adatkezelési tevékenységeire vonatkozó elveket, és az ezen tevékenységekkel kapcsolatos információkról az Érintettek számára átlátható formában, közérthető felvilágosítást adjon.

A személyes adatok kezelését az Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) alapján végzi.


1. Fogalmak

1.1 „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

1.2 „adatkezelés”: a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

1.3 „adatkezelő”: aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

1.4 „adatfeldolgozó”: aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

1.5 „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik. Ilyen például a NAV, aki felé az Adatkezelőnek törvényi kötelezettsége az adatszolgáltatás.


2. Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

Zákány Szerszámház Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 4130 Derecske, Dózsa György utca 32. A. ép.
Cégjegyzékszám: 09-09-011517
Adószám: 13478164-2-09
E-mail: ertekesites@zakanyszerszamhaz.hu
Telefon: +36 30 172 4612
Honlap: www.zakanyszerszamhaz.hu


3. Adatkezelési tevékenységek

3.1 Online termékértékesítéssel kapcsolatos adatkezelés

A személyes adatok kezelésének célja a megrendelés feladása és annak teljesítése a vásárló számára. Az adatkezelés az érintettel történő szerződés megkötéséhez és annak teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

A kezelt adatok köre:

Személyes adat

Adatkezelés célja

 Adószám (egyéni vállalkozók esetén) számla kiállításához szükséges
 Vezetéknév azonosítás, szolgáltatás teljesítéséhez szükséges
 Keresztnév azonosítás, szolgáltatás teljesítéséhez szükséges
 E-mail cím bejelentkezéshez szükséges, kapcsolattartás, rendelés visszaigazolása
 Jelszó azonosítás, bejelentkezéshez szükséges
 Telefonszám kapcsolattartás
 Szállítási cím szolgáltatás teljesítéséhez szükséges
 Számlázási cím számla kiállításához szükséges
 Vásárlás adatai szolgáltatás teljesítéséhez szükséges

 A megrendeléssel kapcsolatos adatokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22.§ alapján [általános elévülési idő] a szolgáltatás teljesítését követő 5 évig őrizzük, majd azok törlésre kerülnek.

A regisztrált felhasználói fiókot és adatait az Adatkezelő a törlési kérelem beérkezéséig őrzi meg. A felhasználói fiókot az Adatkezelő a felhasználó kérésére – megfelelő azonosítást követően – törli. A fiók törlése a korábbi megrendelésekkel kapcsolatos adatkezelést nem érinti.

A regisztrált felhasználói fiókban kezelt adatok módosítását a Felhasználó a Tájékoztató 7. pontjában foglaltak alapján kérheti az Adatkezelőtől vagy azt maga is megteheti a honlap felületén, bejelentkezést követően.

3.2 Számlázással kapcsolatos adatkezelés

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő a bizonylatok kiállításához szükséges személyes adatokat (név, számlázási cím) a szolgáltatás teljesülését követően is, a Számvitelről szóló C. törvény 169. §-a alapján fennálló törvényi kötelezettségének eleget téve 8 évig, kizárólag a számviteli kötelezettség teljesítése céljából megőrzi.

Banki átutalás esetén a vásárló bankszámlaszámát az Adatkezelő kizárólag az általa használt internetbank szolgáltatás keretében kezeli, a teljesítés igazolásának céljából.

3.3 Hírlevél küldés

Az Adatkezelő hírlevelet a vásárlók számára nem küld.

3.4 HelpDesk

Az adatkezelés célja az ügyfelekkel történő elektronikus kapcsolattartás, termékekkel, értékesítéssel kapcsolatos kérdések megválaszolása, segítségkérések teljesítése. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, az üzenet tartalma.

Az adatokat a kérés teljesítését követő 30 napig őrizzük meg, majd azok törlésre kerülnek. Adattovábbítás külső felek irányába nem történik.

3.4.1 Panaszkezelés

A HelpDesk felületen vagy e-mail formájában a fogyasztó által benyújtott hivatalos panaszokat és az azokban foglalt személyes adatokat az 1997. évi CLV. törvény (Fogyasztóvédelmi törvény) 17/A. (5)-(7) bekezdése alapján az Adatkezelő 5 évig köteles megőrizni.


4. Milyen adatfeldolgozók igénybevételére kerül sor?

Az Adatkezelő a szolgáltatások nyújtásához az alábbi adatfeldolgozó(k) segítségét veszi igénybe:

4.1 Weboldal és tárhely üzemeltetése

MediaCenter Hungary Kft.
Székhely: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6
Cégjegyzékszám: 03 09 114492
Adószám: 13922546-2-03


5. Adattovábbítás

Az Ön által megadott személyes adatokat a rendelés teljesítésének céljából, kizárólag a célhoz szükséges mértékben az alábbi partnereink („címzettek”) számára továbbítjuk:

5.1 Csomagküldés

Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Adószám: 10901232-2-44 

FUTAR.HU Logisztikai Kft.
Székhely: 1039. Budapest Boglár utca 1.
Cégjegyzékszám: 01 09 872989
Adószám: 13783767-2-41

FM Logistic Hungary Logisztikai Kft.
Székhely: 2330 Dunaharaszti, Raktár utca 4.
Cégjegyzékszám: 13 09 092955
Adószám:12614411-2-13

Raben Trans European Hungary Kft.
Székhely: 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 31.
Cégjegyzékszám: 13 09 077789
Adószám: 10225912-2-44

Rakta-Transport Kft.
Székhely: 1174 Budapest, Régivám köz 37-40.
Cégjegyzékszám: 01 09 989965
Adószám: 24089593242


6. Cookie-k

A cookie-k (sütik) apró szöveges adatfájlok, melyek a weboldalakról kerülnek a Felhasználó számítógépére vagy mobil eszközére. A Zákány Szerszámház Kft. ilyen cookie fájlokat használ, melyek segítségével információkat gyűjt a webhely használatával kapcsolatban. A cookie-k segítségével anonim módon statisztikai információkat szerzünk a honlap látogatottságával kapcsolatban.

A használt cookie-k köre: Google Analytics

A böngészők beállításai között lehet engedélyezni, korlátozni, esetlegesen tiltani a cookie-k használatát. A beállítások módosítása előtt, kérjük, vegye figyelembe, hogy egyes honlapok - így a zakanyszerszamhaz.hu is - csak a cookie-k használatával tudnak maximális felhasználói élményt biztosítani és a weboldal teljes funkcionalitása csak akkor érhető el, ha a cookie-k engedélyezve maradnak. A legnépszerűbb böngészőkkel és a cookie-k kezelésével kapcsolatban a böngészője súgó és támogatás menüjében tájékozódhat.


7. Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Adatkezelő biztosítja a jogszabályokban előírt valamennyi jogosultságot a felhasználók számára. A megkeresési kérelmeket az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül elbírálja és azok teljesítéséről vagy nem teljesítéséről tájékoztatja a kérelmezőket, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül. Indokolt esetben ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, melyről az Adatkezelő külön tájékoztatja a kérelmezőt.

Az adatkezeléssel kapcsolatban a GDPR alapján az Érintettet az alábbi jogok illetik meg:

7.1  Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e az Érintett személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.

Tájékoztatás kérhető az Adatkezelő által megjelölt elérhetőségek bármelyikén, azonban a kérés teljesítéséhez az Érintettnek hiteles módon igazolnia kell személyét, így elsősorban a vásárlás vagy regisztráció során megadott elérhetőségek használata javasolt.

7.2 Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását.

7.3 Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését.

A törlési kérelem megtagadásáról (pl. a megőrzést előíró törvényi kötelezettség miatt) az Adatkezelő minden esetben tájékoztatják az Érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi törölt adatok már nem állíthatók helyre.

7.4 Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

  1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  2. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  3. c) az Adatkezelő már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  4. d) az érintett az Adatkezelő közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.5 Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. (adathordozhatósághoz való jog)

7.6 Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.


8. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1 Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével kapcsolatban az zakanykonyv@gmail.com e-mail címen fordulhat az Adatkezelőhöz segítségért.

8.2 A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatban panasszal fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

8.3 A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

8.4 Fenntartjuk a jogot a jelen Adatkezelési tájékoztató meghatározott időszakonként történő aktualizálására és módosítására annak érdekében, hogy az itt rögzített feltételek mindig a személyes adatok kezelésének aktuális módját tükrözzék, illetve mindenben megfeleljenek a hatályos jogszabályi kötelezettségeknek.

Derecske, 2019. november 15.