Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum ZÁKÁNY SZERSZÁMHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által üzemeltetett https://zakanyszerszamhaz.hu webáruház felületén történő vásárlás Általánosi Szerződési Feltételeit tartalmazza. Amennyiben a webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen dokumentumban rögzített feltételek szerinti szerződés jön létre az Eladó és a Webáruház felhasználója (továbbiakban Vásárló) között. 

Azon esetben, ha a Vásárló az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem. 

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető, a szerződés megkötését a rendelési adatok bizonyítják), ráutaló magatartással tett jognyilatkozattal jön létre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. 

 

 

Eladó neve: ZÁKÁNY SZERSZÁMHÁZ

Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhely: 4130 Derecske, Dózsa György utca 32. A. ép.  

Cégjegyzékszám: 09 09 011517 

Adószám: 13478164-2-09

Telefonszám: +3618089567
emailcím: ertekesites@zakanyszerszamhaz.hu 

 

I./ Bevezető rendelkezések 

 

       A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény           („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a         fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseire. Speciális termékekre a vonatkozó ágazati jogszabályi                   rendelkezések az irányadók. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 

 
jelen Szabályzat 2022. Július 07. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Az Eladó jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot (a módosításra okot adó körülmények: szállítási költség változása, jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). A módosításokat Eladó azok hatályba lépésének napján a weboldalon közzéteszi és ezzel egyidejűleg a felhasználókat a weboldalon értesíti. A fogyasztó az egyoldalú szerződésmódosítás esetén is gyakorolhatja elállási, illetve felmondási jogát. Az ÁSZF módosítása nem érinti a korábban megkötött szerződéseket, azaz a módosításnak nincs visszaható hatálya. Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy újabb megrendelés esetén minden esetben újra el kell fogadni (checkbox kipipálásával) a hatályos ÁSZF-et. 

 

A https://zakanyszerszamhaz.hu weboldalon található webáruház Magyarországon működik; karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és Eladó viszonylatában az irányadó jog a magyar jog.  

 

Eladó fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Eladó írásos hozzájárulása nélkül. 

 

Eladó a https://zakanyszerszamhaz.hu honlapon található webáruházban különböző szerszámgépeket, szerszámokat, azokhoz tartozékokat, létrákat, törmelékcsúszdákat, állványokat, műhelyfelszereléseket kínál eladásra a honlap látogatók (Vásárlók) részére.  

 

Fő termékcsoportok: 

 • szerszámgépek, 

 • kéziszerszámok, 

 • kerti gépek, 

 • létrák, állványok, törmelékcsúszdák, 

 • tartozékok, 

 • műhelyfelszerelések. 

 

Terméket megrendelni kizárólag akkor lehetséges, ha a Vásárló a jelen ÁSZF-ben, valamint a Weboldalon megtalálható Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat elfogadja. Az ÁSZF elfogadásával a Felhasználó elismeri, hogy ezen dokumentumban rögzített rendelkezéseket megismerte és magára nézve azokat kötelezőnek fogadja el.

 

Jelen ÁSZF hatályos szövege annak a közzététele napján lép hatályba és visszavonásáig vagy módosításáig hatályos. Jelen ÁSZF kizárólag a ZÁKÁNY SZERSZÁMHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által üzemeltetett webáruház- a https://zakanyszerszamhaz.hu tevékenységére vonatkozik. 

 

II./ Fogalmak 

 

               1. Felek: Eladó és Felhasználó együttesen. Jelen dokumentumban Felhasználó fogalom kerül alkalmazásra a Fogyasztóra és Vállakozásra, akik a webáruházba regisztrálnak,

                  abban vásárolnak a kínált termékek közül. 

        2. Fogyasztó: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró nagykorú, 18. életévét betöltött természetes személy 

 3. Fogyasztói Szerződés: szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak minősül 

 4. Jótállás: a Fogyasztói Szerződés esetében a Polgári Törvénykönyv szerint jogszabályi kötelezettségen túlmutató, illetve önként, a szerződés megfelelő teljesítéséért vállalt jótállás kötelező   jótállás, mely jogszabályon alapul 

 5. Szerződés: Eladó és Felhasználó között a webshop és e-mail felhasználásával történő adásvételi szerződés megkötése 

 6. Távollévők között kötött szerződés: a szerződés tárgyát képező termék megvásárlására vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés, amely a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül,      távollévők közti kommunikációs eszköz alkalmazásával, távértékesítési rendszer keretein belül kerül megkötésre 

 7. Távollévők közti kommunikációs eszköz: a felek távollétében szerződési nyilatkozat megtételére alkalmas eszköz, pl. internetes hozzáférést biztosító eszköz, nyomtatvány, katalógus, telefon 

 8. Termék: webshopunk árukészletében lévő, eladásra szánt, birtokba vehető, Szerződés tárgyát képező, forgalomképes ingóság 

 9. Vállalkozás: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körében eljáró személyű 

 10. Webshop: webshopunk, melyen keresztül a szerződéskötés megvalósul 

 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 

 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 

 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól 

 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 

 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016.04.27.) a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről, továbbá ezen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet, azaz az általános adatvédelmi rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/302. rendelete (2018.02.28.) a belső piacon belül a Fogyasztó állampolgársága, lakó/letelepedési helye alapján való indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394. rendelete, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról 

 

III./ ÁSZF Hatálya 

 

1. Az ÁSZF személyi hatálya kiterjed: 

- Eladóra 

- webáruházon keresztül terméket megrendelő, ezáltal Eladóval szerződést kötő Felhasználóra 

- Eladóval szerződést kötő Vállalkozásra, 

- webáruház látogatóira. 

 

2. Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy

utóbb azzá válna, az nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érvényességét. 

 

3. Az ÁSZF módosítása esetén az Eladó közzéteszi a honlapján a verziószámmal ellátott hatályos

ÁSZF-t, valamint egy tájékoztatót, amely tartalmazza a módosítás tényét, a változások

összefoglalását, a módosítás hatályba lépésének dátumát. Ezen közzétételt Eladó a hatálybalépést

legalább 8 (nyolc) naptári nappal megelőzően a Weboldalon publikálja

 

4. A szerződés nyelve magyar. A szerződés a megrendelés leadásával jön létre a jelen Általános
Szerződési Feltételek elfogadásával.

 

5. Árak: Az árak forintban értendők. A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak.

A szállítási költéség külön fizetendő a választott szállítási mód függvényében. 

 

IV./ Regisztráció 

 

       1. A zakanyszerszamhaz.hu elnevezésű webáruházban történő vásárlás regisztrációhoz kötött, melyet a weboldalon a bejelentkezés gombra kattintva, vagy a vásárlás végén tud megtenni a Felhasználó.  

 

2. Regisztráció során megjelenő adatlapot hiánytalanul ki kell tölteni a következő adatokkal: 

 • email cím; 

 • jelszó; 

 • vezeték és keresztnév. 

   3. Felhasználó köteles a regisztráció során a saját, valós adatait megadni. A regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Eladó kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. 

  4. 
  Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli Eladót. Eladó azonban tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Felhasználóval történt egyeztetés és egyértelmű beazonosítás után a tévesen beírt adatokat javíthatja a rendelésben, hogy a számlázás és kiszállítás ne ütközzön akadályba.   

 

5. Eladót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik (ha van regisztráció az oldalon). 

 

6. Felhasználó regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja. 

 

7. Felhasználó regisztrációja a webáruházban ingyenes és a regisztráció önmagában nem jelent megrendelést, azonban ezen lépés nélkül nem lehet vásárolni a webáruházban. Regisztrálni kizárólag teljes cselekvőképességgel rendelkező természetes, valamint jogi személyek jogosultak.

 

IV./ Megrendelés menete, szerződéskötés 

 

 1. A webáruházban feltüntetett termékek megvásárolhatóak a webáruházon keresztül, valamint az Eladó által üzemeltetett szaküzletekben személyesen is. A szaküzletek pontos címe a weboldalon elérhető, az adott terméknél feltüntetésre kerül, hogy a kiválasztott termék mely üzletben vehető át személyesen is akár. 
 2. A webáruházban, internetes felületen keresztül történő vásárlás feltétele a Felhasználó és a megrendelés adatainak pontos megadása és a jelen ÁSZF elfogadása. 
 3. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, bruttó árak (tehát tartalmazzák a törvényben előírt 27%-os áfát. A megjelenített árak azonban nem tartalmazzák a szállítással, fizetéssel kapcsolatos díjakat. Minimális rendelési érték nincs meghatározva és csomagolási költséget nem számít fel Eladó. 
 4. A webshopban Eladó részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg (ha lehetséges). A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Ez a feltétel nem jelenti azt, hogy a szerződésben meghatározott tulajdonságú terméktől eltérően teljesítene az Eladó. 
 5. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Eladó teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat a weboldalon az akcióról és annak pontos időtartamáról. Az akciós árak feltüntetése esetén Eladó feltünteti a termék korábbi árát, amely az előző 30 nap legalacsonyabb ára. Lépcsőzetes akció esetén, amikor a termék ára fokozatosan csökkent korábbi árnak az első leértékelést megelőző ár, amely hosszabb időn keresztül volt alkalmazva. 
 6. Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor az Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától. Jelentős eltérésnek minősül – a hazai bírói joggyakorlatnak megfelelően – az adott termék vagy szolgáltatás piaci értékétől akár pozitív-, akár negatív irányban minimum 50 % -ban történő eltérés. Tájékoztatjuk azonban a fogyasztókat, hogy a feltűnő értékaránytalanság (Ptk. 6:98. §) fogalmát a törvény nem határozza meg. 
 7. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba. A webáruházban történő megrendelés során a Felhasználó a kiválasztott terméket a virtuális kosárba helyezi. Ezt követően az oldalon a kosár jelenik meg, amelynél a Felhasználó kiválaszthatja a megvásárolni kívánt darabszámot, valamint törölheti a kosárból a terméket. Kosár ürítése gomb megnyomásával valamennyi termék törlődik a kosárból. 
 8. Amennyiben a Felhasználó további termékeket kíván megvásárolni a „vissza a főoldalra” gombra kattintva ezt megteheti, vagy a következő gomb megnyomásával tovább léphet a fizetéshez.  
 9. Ezt követően az adatok megadásánál Felhasználó megadhatja a szállítási címet, valamint a számlázási címet, választhat fizetési módot és megjegyzést írhat a teljesítés vonatkozásában. 
 10. Felhasználó az adatok ellenőrzése aloldalon tekintheti át az általa összeállított megrendelést és megadott adatok helyességét. Amennyiben mégis hibásan szerepel bármelyik adat e-mail-es formában bármikor jelezheti azok módosítását. 
 11. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Felhasználót az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől. 
 12. Fizetési módok: 
  - Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal, vagy csomagpontra kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak, vagy a csomagponton teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor. 
  - Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Felhasználóbankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.  
  - Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni. 
 13. A megrendelés elküldésével a Felhasználó írásos visszaigazolást, automatikusan generált emailt kap arról, hogy megrendelése beérkezett Eladóhoz.  Amennyiben ezen visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Eladó kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni. A visszaigazoló emaillel a felek között létrejön a szerződéses jogviszony. 
 14. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Eladó ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését, azonban ezen teljesítési határidő körülbelüli jellegű. Eladó a termékek készleten létéről elektronikus rendszerben tájékozódik, fennáll a lehetősége, hogy a rendszerben álló adatoktól eltérően készlethiány lép fel, vagy valamely adott terméket/készüléket nem tudják a vállalt határidőn belül Vevő rendelkezésére bocsátani. Ezen esetben haladéktalanul tájékoztatja Eladó a Vevőt. 
 15. A megrendelések feldolgozása és a kapcsolatfelvétel alap esetben e-mailen, illetve az automatizált feldolgozási folyamaton keresztül megy végbe. A Felhasználó köteles biztosítani, hogy az általa megadott e-mail cím helyes, illetve, hogy az ide küldött e-maileket fogadni is tudja. Ezen kívül, ha a Felhasználó SPAM szűrőket használ, gondoskodnia kell, hogy az Eladótól, és a rendelés végrehajtásához szükséges harmadik felektől minden e-mailt fogadni tudjon. 
 16. Amennyiben a megrendelt termék raktáron található a vételár megfizetése után Eladó átadja a szállítást végző partnernek. 
 17. Amennyiben a termék nem található raktáron Eladó tájékoztatást nyújt Felhasználónak, hogy mikorra várható a termék beérkezése. 
 18. A webáruházban bemutatott termékek és áraik folyamatosan változhatnak, bővülhetnek. A termékek fotói kis mértékben eltérhetnek a valós formától. A termékek bemutatása a webáruház felületén önmagában az Eladó részéről nem keletkeztet ajánlati kötöttséget. A termék lényeges tulajdonságait a Felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain. A termék tulajdonságok a valóságnak megfelelnek. Eladó a tévedés, és elírás jogát fenntartja. 
 19. Az Eladó az árváltozás jogát fenntartja. 
 20. Az akciós áruk esetében az akció minden esetben a készlet erejéig tart. Amennyiben készlethiány miatt az akciósan rendelt terméket az Eladó nem tudja szállítani, erről a Vásárlót az általa a megrendeléskor /regisztrációkor megadott email címen értesíti. 
 21. Általános teljesítési határidő, a szerződés létrejöttétől számított 1-5 munkanapon (Magyarországon és az EU-ban. 3-7 munkanapon EU-n kívül) belül. Ezen megjelölt teljesítési határidő módosulhat az Eladón kívül álló okból. Eladó felelősségét kizárja, amennyiben rajta kívül álló okból nem tudja tartani a teljesítési határidőt. 
 22. Felek között létrejött adásvételi szerződés alapján az Eladó a dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles. 
 23. Ha az Eladó vállalkozás és a Felhasználó fogyasztó, és az Eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a Felhasználóra, amikor a Felhasználó vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a Felhasználóra, ha a fuvarozót a Felhasználó bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az Eladó ajánlotta. 
 24. Az Eladó késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az Eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni. 
 25. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha 
  - Eladó a szerződés teljesítését megtagadta; vagy 
  - a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni. 
 26. Ha Eladó a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni, továbbá Eladó köteles biztosítani, hogy a Felhasználó érvényesítse a hibás teljesítés esetére a jogszabályban biztosított egyéb jogait. 
 27. Eladó felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy amennyiben a Felhasználó nem veszi át a szerződésszerűen teljesített megrendelt termék(ek)et (fizetési módtól függetlenül) szerződésszegést követ el, pontosan a Ptk. 6:156. § (1) bekezdése szerint késedelembe esik. 
 28. Ez azt jelenti, hogy Eladó a megbízás nélküli ügyvitel szabályai alapján – amennyiben nem jelzi a Felhasználó az elállási szándékát (és nem tesz nyilatkozatot, hogy át kívánja-e venni a megrendelt terméke(ke)t) – a termék(ek)hez kapcsolódó tárolás szokásos költségét és a szállítási költséget (oda-vissza) is érvényesíti a Felhasználókkal szemben. 
 29. Felhívja Eladó a Felhasználó figyelmét, hogy az így keletkezett jogi igényeink érvényesítése érdekében igénybe veszi ügyvédei segítségét, így a szerződésszegésből keletkező egyéb (jogi) költségek (akár a fizetési meghagyásos eljárás díjai) megfizetése is a Felhasználót terheli. 
 30. A Felhasználó a mennyiségi és minőségi ellenőrzést köteles az áru átvételekor nyomban elvégezni. A Felhasználó mennyiségi kifogást az áru átvételekor, minőségi kifogást pedig az áru átvételétől számított 3 napon belül terjeszthet elő. Amennyiben a Felhasználó az átadás-átvételi eljárás során mennyiségi kifogást nem terjesztett elő, úgy a számlán vagy szállítólevélen szereplő tételeket hiánytalanul átadottnak tekintik. 
 31. A Felhasználó az átadás-átvételt követően kizárólag a szemrevételezéssel nem észlelhető hibák (rejtett hibák) miatt élhet minőségi kifogással. Rejtett hiba esetén szavatossági igény előterjesztésére a jelen ÁSZF-ben foglaltak érvényesek. 
 32. A szállított áru rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiány esetén a Felhasználó nem jogosult a termék átvételét, illetőleg a termék ellenértékének kifizetését megtagadni. 
 33. Amennyiben Felhasználó az árut a megrendelés visszaigazolásában megjelölt szállítási határidőben, vagy attól számított 8 napon belül nem veszi át, úgy a szerződés teljesítését nem követelheti, az Eladó pedig minden külön értesítés nélkül jogosult az árut harmadik személy részére értékesíteni. 

V./ Elállási jog 

1. Ha a Felhasználó fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a fogyasztók és vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kormányrendelet) 20. § értelmében. Tájékoztatjuk, hogy jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal tekintettel arra, hogy nem minősülnek fogyasztónak. 

2. Ezen elállási jog termék adásvételére irányuló szerződés esetén, azaz Felhasználó által jelen webáruházban megrendelt termék esetén: 

a terméknek, 

 • több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, 
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, 
 • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. 

3. Ha Eladó a jelen tájékoztatásnak nem tesz eleget, a 14 napos elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Ha Eladó a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap. 

4. Felhasználó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja. 

5. Felhasználó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. 

6. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Felhasználó nyilatkozatát a termék átvételétől számított 14 napon belül, vagy azt megelőzően elküldi. A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy a számára biztosított elállási jogát tartalmazó nyilatkozatát határidőben elküldte. 

7. A termék visszaküldésének költségét a Felhasználónak kell viselnie, az Eladó nem vállalta e költség viselését. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli. 

8. Eladó nem köteles a termék teljes árát és a költségeket megtéríteni, ha a terméket a fogyasztó sérülten, hiányosan vagy használtan szolgáltatja vissza. Eladó amennyiben a termék visszaérkezésekor észleli, hogy nyilvánvalóan használt a termék, szakvéleményt kér róla és a használatból eredő értékcsökkenéssel kompenzált árat téríti vissza Vevő részére. 

9. Az Eladó a Felhasználó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben az internetes honlapján is biztosítja a Felhasználó számára az elállási jog gyakorlását. 

10. Ha a Felhasználó a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően eláll a zakanyszerszamhaz.hu internetes felületén keresztül kötött szerződéstől, az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Felhasználó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. 

11. A jogszerű elállás vagy felmondás esetén Eladó a Felhasználónak visszajáró összeget a Felhasználó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Felhasználó kifejezett beleegyezése alapján Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Felhasználót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. 

12. Eladó mindaddig visszatarthatja a teljes vételárat, amíg a Felhasználó az árut vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg Eladót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy az árut maga fuvarozza vissza. 

13. A Felhasználó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám, vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladót felelősség nem terheli. 

14. Amennyiben a Felhasználó megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Felhasználó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. Tájékoztatjuk, hogy a termék visszaküldésének költségei Felhasználót terhelik. 

15. A Felhasználó csak az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Nem felel a Felhasználó az értékcsökkenésért, ha Eladó az elállási joggal kapcsolatosan (határideje, feltételei) előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. 

16. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a Felhasználó az elállási joggal. 

17. A Felhasználó nem gyakorolhatja az elállás jogát: 

a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; 

 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ; 
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; 
 •  romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; 
 • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor; 
 • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából; 
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; 
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; 
 • nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében; 
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát. 

VI./ Szavatosság, Jótállás 

 1. A szavatosság és a jótállás feltételeit a Polgári Törvénykönyv, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet és a 19/2014 (IV.29.) NGM, valamint a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet tartalmazza. 
 2. A megvásárolt termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási igényét jelezheti levélben az alábbi elérhetőségeken: 
 • Postázási cím: 4130 Derecske, Dózsa György 32/A. 
 • Telefon: +3618089567
 • E-mail: ertekesites@zakanyszerszamhaz.hu 

„1. Kellékszavatosság 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 

Ön Eladó hibás teljesítése esetén Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? 

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:  

Választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.  

Ön akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha 

a) a vállalkozás nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem végezte el a leszerelést és az újbóli üzembe helyezést, vagy megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét; 

b) ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a vállalkozás megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét; 

c) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy 

d) a vállalkozás nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a Fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni. 

Ha Ön hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen. 

Ön jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a vállalkozás nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek. 

Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor Ön közölte a hibát a vállalkozással. 

A fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a vállalkozás rendelkezésére kell bocsátania. 

A vállalkozásnak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését. 

Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik az Önnek szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint az Ön által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével. 

Ön az adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági jogát a vállalkozásnak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolhatja. 

Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, Ön az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha nem várható el Öntől észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg. 

Ha Ön az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy 

a) az Ön a vállalkozás költségére vissza kell küldenie a vállalkozásnak az érintett árut; és 

b) a vállalkozásnak haladéktalanul vissza kell térítenie az Ön részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.  

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év. 

Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a vállalkozás felel az áru digitális tartalommal vagy digitális szolgáltatással kapcsolatos hibájáért, amennyiben a hiba 

a) két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éven belül; vagy 

b) két évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a folyamatos szolgáltatás teljes időtartama alatt 

következik be vagy válik felismerhetővé. 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? 

A teljesítéstől számított 1 éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított 1 év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.  

Tájékoztatjuk, hogy Eladó használt terméket nem értékesít webáruházában és kiskereskedelmi boltjában

2.Termékszavatosság 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? 

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak? 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: 

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy 
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.” 

„3. Jótállás  

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával? 

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles.  

Jogszabály írja elő a jótállás időtartamát, melyek a következők: 

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év; 

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év; 

c) 250 000 forint eladási ár felett három év. 

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. 

A jótállási határidő a fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. 

Amennyiben a Fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. 

Ezen rendelkezések alapján Eladó a szerszámgépekre, kerti gépekre, kézi szerszámokra, mint tartós fogyasztási cikkekre a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján sávos jótállást köteles biztosítani, amennyiben fogyasztó részére történik az eladás. Fogyasztónak nem minősülő Vásárlónak a Ptk. irányadó rendelkezése, valamint jelen ÁSZF alapján egy év jótállást biztosítunk. 

A webáruházban megvásárolható egyéb eszközök, termékek tekintetében az Eladó által biztosított jótállás időtartama 1 év. 

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? 

Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint: 

 • kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy 
 • az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (...) nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. 

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 

Törekedni kell a 15 napra. 

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 5. §-a alapján az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor az Eladó a Fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a Fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik. 

Ha kiderül, hogy nem javítható a termék 

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során az Eladó részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a Felhasználó eltérő rendelkezése hiányában az Eladó köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a vételárat 8 napon belül a Felhasználó részére visszatéríteni. 

Ha negyedszer is elromlik a termék 

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk 3 alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – ha a Felhasználó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a Felhasználó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, az Eladó köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, az Eladó köteles a vételárat 8 napon belül a Felhasználó részére visszatéríteni. 

Ha nem sikerül 30 napon belül kijavítani 

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény Eladó részére való közlésétől számított 30. napig nem kerül sor, – a Felhasználó eltérő rendelkezése hiányában – az Eladó köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül a Felhasználó részére visszatéríteni. 

A jótállás időtartama: A jótállási idő a tényleges teljesítéssel kezdődik, tartamát az ún. kötelező jótállás esetében az azt rendelő jogszabály határozza meg. A kötelező jótállás időtartama 1-2-3 év (sávos jótállás) a fentebb meghatározottak alapján, amelynek kezdő időpontja a termék Felhasználónak történő átadása, vagy ha az eszközt üzembe kell helyezni és azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, akkor az üzembe helyezés napja. Tehát fontos kihangsúlyozni, hogy a jótállási idő nem feltétlenül a vásárlás napján kezdődik. 

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól? 

Eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.  

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.” 

 1. Jótállási igény érvényesítésére a Felhasználó (fogyasztó és nem fogyasztó egyaránt) jogosult. 
 2. Eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A hiba vizsgálata körében Eladó köteles objektív, szakszerű és saját működésétől független, minden hibára kiterjedő szakértői véleményt beszerezni. Ennek tényét a fogyasztó kérésére igazolni. Független szakértői véleménnyel tudja Eladó alátámasztani, hogy az eladáskor a termék nem volt hibás.  
 3. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha az Eladó kötelezettségének a Felhasználó felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti. 
 4. A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben. 
 5. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 
 6. A jótállás nem érvényes, ha a termékeket nem az eredeti célnak megfelelően használják, vagy ha az eszközt elvesztik, vagy megrongálják, módosítanak rajta valamit. 
 7. A jótállás nem érvényesíthető a következő esetekben: 
 • Szokásos használatból eredő, természetes kopás, 
 • Szélsőséges hőmérséklet: hőség, láng, +40 Celsius fok feletti vagy -30 Celsius fok alatti folyamatos hőmérséklet 
 • Amennyiben a terméket nem óvják megfelelően, pl. nem tisztítják használat után vagy időjárási viszontagságoknak és közvetlen napfénynek teszik ki 
 • Nem megfelelő tisztítószerek vagy anyagok használata, pl. savak vagy oldószerek 
 • Időjárási körülmények által okozott károk: pl. rozsdásodás vagy színváltozás 
 • A jótállás nem érvényes különösen agresszív vagy korróziót okozó klíma esetén, pl. tengeri vagy ipari körülmények vagy folyamatos érintkezés vízzel, vegyszerekkel, hamuval, cementtel vagy porral. 

VII./ Szavatossági igény esetén történő eljárás (Fogyasztónak minősülő Felhasználó esetén) 

 1. Felhasználó és Eladó közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a Felhasználó hátrányára nem térhet el.  
 2. A Felhasználó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával). 
 3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik (Ptk. 6:166. §). 
 4. Az Eladó a Felhasználó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni. 
 5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Felhasználó rendelkezésére kell bocsátani. 
 6. Ha az Eladó a Felhasználó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Felhasználót. 
 7. Az Eladó a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni. 
 8. Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor az Eladó a Felhasználót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a Felhasználó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a Felhasználó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik. VII./ Vegyes rendelkezések 

VII./ Vegyes rendelkezések

 1. Eladó kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el. 
 2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.  
 3. Amennyiben Eladó a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. 
 4. Eladó– az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Európai Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt. 
 5. Eladó megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek. 

Oldaltörés 

 

 

 

 

 

Nyilatkozat-minta elálláshoz 

 

 

Címzett: ZÁKÁNY SZERSZÁMHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Cím: 4130 Derecske, Dózsa György utca 32. A. ép. 

E-mail: ertekesites@zakanyszerszamhaz.hu 

 

 Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………………………………………  

A fogyasztó(k) neve: …………………………………………………………………………………  

A fogyasztó(k) címe: …………………………………………………………………………………  

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)  

…………………………………………………………………………………  

 

 

Kelt