Zákány Szerszámház Kft. - GRUNDFOS® márkaszerviz


 

A fejlődés és innováció. Ezen motó vezérelt bennünket mikor 2013-ban kapcsolatba léptünk a GRUNDFOS South East Europe Kft-vel. Cégünk 2017-ig mint Grundfos szervíz partner működött. A 2017-es év után viszont márkaszervízi jogosultságot kaptunk.

grundfos-markaszerviz
Grundfos márka szervíz szolgáltatásaink:
  • Grundfos termékek kereskedelme
  • Grundfos termékek garanciális szervíze
  • Grundfos termékek javítása
  • Grundfos termékek karbantartása
  • Grundfos termékek beüzemelse
  • Hibafeltárás
  • Karbantartási szerződések megkötése
  • Időszaki karbantartások elvégzése

     

Referenciáink:

 

Tama

Globus

Evonik

A legnépszerűbb Grundfos termékeink:


A jótállási igény érvényesítése

1. Az Ön által vásárolt GRUNDFOS termék garantáltan kifogástalan minőségű, gyártási hibáktól mentes, és megfelel a termékspecifikációban rögzített feltételeknek.

2. Annak érdekében, hogy a vásárolt GRUNDFOS termék megfeleljen elvárásainak, és azt hosszú időn keresztül megelégedéssel használja, üzembe helyezés előtt gondosan tanulmányozza át a termék mellé adott Szerelési és üzemeltetési utasítást.

3. „A forgalmazó köteles a fogyasztónak a fogyasztási cikkel együtt – külön kérés nélkül – jótállási jegyet átadni.”

4. A kötelező jótállás nem érvényesíthető a 10. és 11. pont alatt felsorolt esetekben.

*5. Az ALPHA2 keringetőszivattyúkra a termék átadásától – vagy amennyiben az üzembe helyezést a Grundfos Hungária Kft, vagy az általa megbízott szakember
végzi, úgy az üzembe helyezés napjától – számítva 2 év jótállást, és ennek lejártát követően további 3 év szavatosságot vállalunk.

6. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet 4. § (1) bekezdésében leírtaknak megfelelően: „A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető.”

7. A jótállási határidő a termék értékesítésének napjával kezdődik.

8. 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet szerint: „A jótállási kötelezettség teljesítése azt terheli, akit a fogyasztói szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez (a továbbiakban forgalmazó). A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, ha fogyasztónak minősül (a továbbiakban fogyasztó).”

9. A kötelező jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

10. A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a hiba közlésének napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a vásárló a terméket a hiba kijavításáig a szervizre felróható okok miatt nem használhatta.

11. Valamennyi, a kötelező jótállás körébe tartozó javítást csak a GRUNDFOS által felhatalmazott szervizek végezhetnek. A szervizek jegyzékét a jótállási jegy tartalmazza. Minden olyan, a kötelező jótállást érintő javítás, amelyet fel nem hatalmazott szervizek végeznek a kötelező jótállás megszűnését vonja maga után.

12. A kötelező jótállás megszűnik:
– a szerelési és üzemeltetési utasításban leírtak figyelmen kívül hagyása,
– rendeltetésellenes szerelés, üzembe helyezés, paraméterek és használat,
– baleset, gondatlanság, elemi kár,
– külső hatás, rongálás, rongálódás következtében,
– túlterhelés (elektromos vagy hidraulikai),
– törés,
– előírt védelem hiánya miatti meghibásodás esetén,
– szakszerűtlen kezelés miatti meghibásodás esetén,
– átalakítás esetén,
– jogosulatlan személy által végzett javítási kísérlet esetén,
– helytelen tárolás miatti meghibásodások esetén,
– vízkenésű tengelyek és csapágyak kopása és ebből származó egyéb meghibásodások esetén,
– homok és egyéb szennyeződések (pl. szálas anyagok, haj, egészségügyi betét stb.) által okozott meghibásodások esetén,
– kapcsolódobozba, vezérlőszekrénybe kívülről bejutott víz által okozott meghibásodások esetén,
– fagyás okozta meghibásodások esetén,
– az engedélyezettől eltérő közeg szállítása esetén.

13. A kezelési utasításban felsorolt karbantartási munkák elvégzése a vásárló feladatát képezik. Ennek szakszerűtlen elvégzéséből eredő hibák javítási költségei a kötelező jótállási időn belül a vásárlót terhelik.

A vásárló jótálláson alapuló jogai
14. A vásárló a jótállási igényével kapcsolatban a PTK 1959. évi IV. törvény 306-307. §-aiban, továbbá a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben leírt jogok illetik meg.

15. A 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében: „A forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást, vagy kicserélést a PTK 306. §-ának (2) bekezdése értelmében – az árú tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
(2) bekezdés: „A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást, vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. 6. § (1): „Ha a hiba ténye, jellege, illetve a vásárlást követő hat hónapon túl érvényesített szavatossági igény esetén a hiba keletkezésének időpontja megállapításához különleges szakértelem szükséges, a fogyasztó a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségtől szakvéleményt kérhet.” Az eljárás további menete megtalálható az említett GKM rendeletben.

16. 151/2003. (IX.22) Kormányrendelet 5. § (1) bekezdése szerint a fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatoknál közvetlenül is érvényesítheti.

17. 151/2003. (IX.22) Kormányrendelet 5. § (2) bekezdése értelmében: „A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

18. 151/2003. (IX.22) Kormányrendelet 6. §-a szerint a rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a járműveket kivéve – az üzembe helyezés helyén kell megjavítani.

19. 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet 7. §-a szerint a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesítheti csereigényét, feltéve hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

20. 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet, a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről rendelkezik.

Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés
Betöltés