Bosch GPB 18V-2 SC akkus rádió nyereményjáték

Bosch GPB 18V-2 SC akkus rádió nyereményjáték

Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzat

 1. Szervező

A   Zákány Szerszámház Kft. (ZÁKÁNY SZERSZÁMHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhely: 4130 Derecske, Dózsa György utca 32. A. ép. Cégjegyzékszám: 09 09 011517, Adószám: 13478164-2-09) továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag 18. Életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy, nyilvános profillal vehet részt, aki a Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

A Játékban való részvételhez szükséges a   Zákány Szerszámház Kft. által az   https://www.facebook.com/zakanyszerszamhazkft  oldalon posztolt játékfelhívás utasításait követni.

1.1 A Játékban való részvétel a jelen Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A játékos tudomásul veszi, hogy a részvételi feltételek teljesítése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására nem hivatkozhat. Amennyiben a játékos a jelen játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni.

 1. A Játék menete, sorsolás időpontja és nyereménye

2.1 A nyereményjáték ideje:

A játék időtartama: 2023.06.21 15:00 órakor kezdődik, és 2023.06.29 15:00 óráig tart.

2.2 A nyereményjáték menete: A poszt alatt kommentben válaszold meg a „Bosch GPB 18V-2 SC akkus rádió nyereményjáték” postban feltett kérdést. A helyes választ adók közül kerül ki a nyertes.

2.3 Örülünk, ha a nyereményjátékot megosztod, de ez nem feltétele a játékban való részvételnek.

2.4 A Játék nyereménye: 1 fő részére, 1 db NYEREMÉNY (Bosch GPB 18V-2 SC akkus rádió)

2.5 A nyeremény sorsolására időpontja: 2023.06.29 15:30 melyre számítógép segítségével kerül sor a következő címen: Zákány Szerszámház Kft. (Derecske, Köztársaság út 30, 4130). A Szervező az ajándék nyerteseknek a nevét (FB felhasználói nevét) az adott Facebook poszt hozzászólásában közzéteszi a sorsolástól számított 48 órán belül a https://www.facebook.com/zakanyszerszamhazkft oldalon is.

 1. Adategyeztetés

3.1 Az ajándék nyertesének privát messenger üzenetben kell válaszolnia a szervezőnek és megadnia teljes nevét, valamint postacímét. 

3.2 A Játék nyereményét csak olyan Játékos nyerheti és kaphatja meg, aki a Játék időtartama alatt és a sorsolás időpontjában is még élő Facebook regisztrációval rendelkezik.

 1. A Játékban részt vevő személyek

4.1 A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 3 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

4.2 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt

(ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos, vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

4.3 A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

4.4 A nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szervező a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. Szervezőt a Nyeremény átadásán és esetleges adóvonzatuk kiegyenlítésén túl további kötelezettség nem terheli.

4.5 A nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha:

 • nem múlt el 18 éves;
 • a Lebonyolító megkeresésére 2 napon belül nem válaszol;
 • nem lehet felvenni a nyertessel privát üzenet formájában a kapcsolatot;
 • a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a Nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
 • jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti.Ú

4.6 A Játékból ki vannak zárva a Zákány Szerszámház Kft. dolgozói, 8.1 §.(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 1. Nyereményjátékot Szervező Rendelkezések

5.1 Szervező a jelen játékszabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. A játékban, csak olyan hozzászólás (komment) vehet részt, amely közerkölcsöt, mások vallási, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, személyes és egyéb jogot, illetve jogszabályt nem sért. Nem sérti a szervező jó hírnevét és üzleti érdekeit, vagy bármilyen módon sértő lehet. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

5.2 A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Facebook oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el, illetve a sorsoláshoz szükséges adatok nem nyerhetők ki. A Szervező az e bekezdésben leírtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

5.3 Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

5.4 A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot, irányadó jog a magyar jog.

5.5 A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. Ez promóció nem az Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve.

 1. Adatvédelmi tájékoztató

6.1 A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Minden adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységéért tartozik felelősséggel. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.

6.2 A jelen nyereményjátékra a Zákány Szerszámház Kft. weboldalán található adatvédelmi tájékoztatóban leírtak érvényesek. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban, önkéntesen elfogadja és hozzájérulását adja, hogy a Zákány Szerszámház Kft.  a nyertes adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

6.3 A Szervező a nyertes Játékos FB felhasználónevét, illetve annak nyertes azonosítására alkalmas részletét teszi közzé a szervező Facebook oldalán https://www.facebook.com/zakanyszerszamhazkft A nyereményjátékot sem a Facebook, sem az Instagram semmilyen módon nem szponzorálta.

Zákány Szerszámház Kft.
Derecske, Köztársaság út 30, 4130

2023.06.21